مقایسه اندازه ذرات حاصل از روش‌های بر پایه سیال فوق بحرانی و سایر روش‌های تولید نانو و میکروذرات

تکنیک اندازه ذرات میکرومتر
500-1000 150-500 50-150 10-5 <10 <1
Cutting mills Yes Yes No No No No
Crusher Yes No No No No No
Hammer mill Yes Yes Yes Yes No No
High-compression roller mills and table roller mills No No No Yes Yes No
Wet-media mills No No No No Yes Yes
Spray drying No No No No Yes Yes
Supercritical fluid Yes Yes Yes Yes Yes Yes
شماتیک فرآیند تولید به روش سیال فوق بحرانی با کمک حلال و هسته زایی و رشد ذرات کامپوزیت های پلیمری یا دارویی