آزمایشی 2

Cooler

150-400 Bar 5-20 L/min

Pump

150-400 Bar 5-20 L/min

Heater

150-400 Bar 5-20 L/min

150-400 Bar 

5-20 L/min

Temp. drop to-20 C Lowest energy consumption

Recovery and Recycling High-efficeincy heat exchanger

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Temp. increase up to 80 C lowest energy consumption

150-400 Bar 

5-20 L/min

Temp. drop to-20 C Lowest energy consumption

Recovery and Recycling High-efficeincy heat exchanger

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Temp. increase up to 80 C lowest energy consumption